THEO DERKSEN

photography & media

HOLLAN FESTIVAL

ATTACK

HOLLAND FESTIVAL 

​

Getatoeëerde lijven, bevreemdende baby's, rauwe erotiek. Ruim twintig wereldbekende fotografen zullen gedurende het hele festival hun werk laten zien in de tentoonstelling ATTACK! Deelnemers zijn onder meer de Japanner Nobuyoshi Araki, de Amerikanen Steve Hart, Amy Arbus en Duane Michals en de Fransman Jean Baudrillard, de Nederlander Theo Derksen. Thema van ATTACK!, samengesteld door Johan Swinnen, is de grenservaring in de fotografie.

​

Achtergrondinformatie

Sommige beelden verwarren. Dat geldt zeker voor de foto's die Johan Swinnen, hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen, koos voor de tentoonstelling Attack!, die als ondertitel Photography on the Edge mee kreeg. Het zijn beelden die grenzen aftasten: de grenzen van intimiteit, liefde, leven, erotiek, de grens tussen gekte en het normale. De Amerikaanse Amy Arbus laat foto's van baby's zien die totaal niet beantwoorden aan onze conventies; de Japanse Nomura laat in haar serie Naked Time haar oog lustvol over de lijven van jonge mannen glijden, niet minder rauw dan de blik van de bekende erotomaan Araki.

De Japanner Araki zal in de tentoonstelling werk laten zien dat hij speciaal hiervoor in het Amsterdamse nachtleven maakte. De foto's van Maori's die Hans Neleman schoot zijn opvallend onromantisch. Dat geldt ook voor de serie A Bronx tale: The Impact of Aids die Steve Hart maakte van een New-Yorkse familie die in de ogen van velen de grenzen van de samenleving zeker overschreden heeft. In de tentoonstelling zal bovendien een selectie te zien zijn uit de verzameling van een anonieme Nederlander die afbeeldingen van penissen collectioneert, gefotografeerd door groten uit de fotografiegeschiedenis. De fototentoonstelling beoogt grenzen, die wij in onze samenleving vastgesteld hebben, op scherp te zetten.

​

Tijdens ATTACK! vinden er verschillende lezingen plaats in De Balie. Onder andere door de bekende Franse socioloog/filosoof Jean Baudrillard die ook als kunstenaar aan ATTACK! deelneemt. Bovendien verschijnt een publicatie die naast de beelden uit de tentoonstelling essays bevat van gerenommeerde auteurs als Jean Baudrillard, Willem Elias, Pool Andries, John Berger, Anne Tucker en Edna O'Brian.

​

BOEK

​

“Attack! Photography on the Edge”,.Houtekiet/de Prom, 1999

​

​

​

Tattooed bodies, alienating babies, raw eroticism. More than twenty world-famous photographers will show their work during the entire festival in the exhibition ATTACK! Participants include the Japanese Nobuyoshi Araki, the Americans Steve Hart, Amy Arbus and Duane Michals and the Frenchman Jean Baudrillard. Theme of ATTACK !, compiled by Johan Swinnen, is the border experience in photography.

​

Background information

Confuse some images. That certainly applies to the photographs that Johan Swinnen, professor at the Higher Institute for Fine Arts in Antwerp, chose for the exhibition Attack !, which was given the subtitle Photography on the Edge. They are images that scan boundaries: the boundaries of intimacy, love, life, eroticism, the boundary between madness and the normal. The American Amy Arbus shows photos of babies that do not fully comply with our conventions; the Japanese Nomura in her series Naked Time let her eye lustfully glide over the bodies of young men, no less raw than the gaze of the famous erotomaniac Araki.

The Japanese Araki will show work in the exhibition that he made especially for this in the Amsterdam nightlife. The photographs of Maori's that Hans Neleman shot are remarkably unromantic. The same applies to the series A Bronx tale: The Impact of Aids that Steve Hart made of a New York family that in the eyes of many has certainly crossed the boundaries of society. In the exhibition there will also be a selection from the collection of an anonymous Dutchman who collects images of penises, photographed by greats from photography history. The photographic exhibition aims to focus on boundaries that we have established in our society.

​

During ATTACK! various lectures take place in De Balie. Among others by the well-known French sociologist / philosopher Jean Baudrillard who is also an ATTACK artist! participates. In addition, a publication that contains essays from renowned authors such as Jean Baudrillard, Willem Elias, Pool Andries, John Berger, Anne Tucker and Edna O'Brian will be published.